لیوان سفید چینی

لیوان سفید چینی

لیوان سفید چینی

لیوان سفید چینی در چهار سایز مختلف با کیفیت و نو آوری جدید
طرح بر روی این لیوان سفید چینی با کیفیت بالا چاپ می شود و دو مدل از این لیوان سفید چینی را می توانید
بر روی هم قرار دهید و ترکیب چاپی خوبی بسازید