پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس حرارتی 60 در 40 پنوماتیک چرخشی

دستگاه پرس حرارتی 60 در 80

دستگاه پرس حرارتی 60 در 80

دستگاه پرس حرارتی سایز 60 در 80

دستگاه پنوماتیک 100 در 120 مخصوص پارچه

دستگاه پنوماتیک 100 در 150 مخصوص پارچه

فروش دستگاه پرس حرارتی سایز 100*120

پنوماتیک 60 در 40

دستگاه پنوماتیک 60*40 مدل FJXHB3

فروش دستگاه پنوماتیک سایز 40*60

دستگاه چاپ پارچه دومیز

دستگاه چاپ پارچه دومیز 40*50

دستگاه چاپ پارچه و تیشرت

کلندر چاپ پارچه جدید

دستگاه چاپ پارچه کلندر f4217T

ستگاه کلندر چاپ پارچه مدلF4217T

دستگاه چاپ پارچه کلندر مدل 4217

دستگاه کلندر چاپ پارچه مدل F4217c

دستگاه چاپ پارچه کلندر مدل f4217c

دستگاه کلندر چاپ پارچه

معرفی دستگاه کلندر چاپ پارچه

دستگاه چاپ رول به روی رول پارچه

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top