کلمپ لیوان 11oz دستگاه 3d

 کار این قالب کمربند دور لیوان می باشد ، طرح بر روی کاغذ پرینت گرفته می شود طرح را بر روی لیوان با چسب نسوز می چسبانیم و کلمپ را دور تا دور لیوان می بندیم که فشار را بر روی لیوان وارد آورد و داخل دستگاه قرار می دهیم تا حرارت توسط دستگاه باعث انتقال رنگ بر روی لیوان شود

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top